سایت جدید 20speed

سایت جدید 20speed

معاون آموزشی برنامه ریزی آزمون ورودیسایت جدید 20speed و انجام مصاحبه علمی جهت پذیرش

دانش آموز جدید.برنامه ریزی و اقدام در جهت اجرای دقیق برنامههای آموزشی وزارت آموزش وپرورش.ا

خذ طرح درس و توجیه دبیران نسبت به انتظارات سایت vpngram مدرسه از آنهاتدوین و اجرای برنامه

شورای دبیران و ارائه راهنماییهای لازم جهت هماهنگی دبیران.تنظیم و تدوین برنامه هفتگی دروس و

تقویم اجرایی سالانه.تشکیل ستاد امتحاناتسایت بدون فیلتر 20speed و حوزه تصحیح و نظارت بر

حسن جریان امور امتحانات.
دریافت بموقع سوالات امتحانی از دبیران جهت پیگیری وتمدید اشتراک 20speed ارائه به مسئول

تکثیرجمع بندی نتایج آزمونها و ارائه نمودارهای لازم نظارت بر رعایت بودجه بندی سوالات امتحانی و ن

ظارت بر اجرای دقیق امتحانات.برنامهریزی و نظارت بر اجرای دقیق آزمونهای هماهنگ ارزشیابی

مستمر کار دبیران ومعلمان
تدوین و تکمیل بایگانی المپیادهای کانکشن 20speed علمی نظارت بر صدور گواهینامهها و

سایت 20speedکارنامههای دانش آموزان.تدارک منابع و سایت 20speed راهنمایی مشاوران

تحصیلی در جهت آمادگی تیمهای علمی. نظارت بر تدوین مجموعه تمرینات و تستها در پایههای

مختلف.نظارت بر فعالیتهای مشاوران تحصیلی و ایجاد هماهنگی بین ایشان.
تشکیل مرتب جلسات شوراهای مختلفدانلود کانکشن هوشمند 20speed مدرسه با هماهنگی

مدیریت.ارائه راهنمایی لازم به مشاوران تحصیلی، جهت بهبود خط مشی علمی
دبیران.. مستند سازی کلیه فعالیتهای انجام شده بطوریکه قابل ارائه به نهادها و
ارگانهای ذیربط باشد.19. تصدی برخی فعالیتهای ستادی بر حسب نظر مدیریت و ارائه گزارش

پیشرفت امور به مدیریت

سایت جدید 20speed